Thomas Eakins (, Philadelphia - , Philadelphia), “Autoritratto” / “Self-Portrait”, 1902, Oil on canvas, 76.2 x 63.5 cm, National Academy of Design, New York

Thomas Eakins (, Philadelphia - , Philadelphia), “Autoritratto” / “Self-Portrait”, 1902, Oil on canvas, 76.2 x 63.5 cm, National Academy of Design, New York